Tjänster

Konstprojekt i samarbete med kommersiella verksamheter
Hyra konstverk för era lokaler

Tawiah Art Curating&Consulting kommer att erbjuda ditt företag att utveckla sitt kulturella kapital och utvidga ert visuella narrativ. Genom konst events, konst happaenings, konstprogram, work shops och tillfälliga utställningar kommer ert företag att ta plats på ytterligare en marknad, konst och kulturmarknaden.  Samarbetena inleds med samtal där vi kommer fram till vad för slags konstnärlig platfrom som lämpar sig bäst för ert företag och era lokaler. Vi kurerar/utformar sedan konsthändelsen så att den är väl lämpad för era lokaler så att era kunder och besökare får ut en maximal upplevelse av evenemanget. Den här slags tjänsten lämpar sig för alla möjliga olika kommersiella företag så som, hotell, restauranger, köpcentrum, kontorsbyggnader osv. Även om ert företag inte står med i listan så tveka inte på att höra av er så vi kan boka in ett första möte. Om du och ditt företag är intresserade så kontakta mig gärna så bokar vi in ett möte och  diskuterar hur vi på bästa sätt skapar ett passande konstevenemang hos er. Konstgallerier kan även få hjälp med assistans tjänster så som hjälp vid omhägning av utställningar (både nedtagning och upphängning), paketering och montering av vissa verk, öppethållande av galleri, textproduktion, försäljning och förmedling av verk samt kurering av utställningar. Denna tjänst finnas även tillgänglig för konstnärer, kulturella plattformar, konsthallar och museum.

will offer assistans on building your companys culture capital and expanding the your companys visual narrativ. It can consist of art happenings, art events, art programs, work shops and temporary exhibitions. In conversasions with your company we will produce ideas on what will work best for your comapany and venue. I will then curat an art platform that is costum made for you and your costemers so we can assure an outstanding event.

We will provide this service for a wide range of comersal companys for exampel: hotels, restaurants, office buildnings, shopping malls and so on.

If your intressted and your company is not within any of the listed catogorys please just email me and we will book a meeting to see how to best meet you and your costumers intrests. Art galleries will be offered the assistans service of either curating exhibitions or assist during upphängning/nertagning, paketering och montering av verk, öppethållande av gallerier, textproduktion, försäljning, och förmedling. This services will alos be availible for artists, cultural platforms, art centers and museums.

Konstprojekt

Tawiah Art Curating&Consulting kommer även att producera/kurera helt egna projekt från ide till produktion. Det innebär projekt där urval, narrativ, koncept, textproduktion kommer att arbetas fram antingen helt av Tawiah Art Curating&Consulting eller i samarbete med andra konst- och kultur kunniga. Dessa projekt kommer att variera i storlek, innehåll och uttryck, det som alla projekten kommer att ha gemensamt är att de kommer att belysa viktiga samtidsfrågor och arbeta med samtidskonst.  Projekten kan bland annat bestå av utställningar, work shops, installationer, festivaler osv. Den här delen av företaget ämnar att ge kommuner, samhällen och olika grupperingar plattformar där konsten får vara en del av en utveckling eller ge hjälpa till att ge uttryck för något. Bakgrunden till dessa projekt är att genom dessa plattformar låta samtidskonsten bli en större del av vårt samhälle, att vi genom konsten kan både lära, läka och utvecklas. Gällande dessa kommande projekt så kommer kommersiell verksamhet att erbjudas att sponsra och bidra främst ekonomiskt till att förverkliga dessa projekt, i utbyte så kommer ert företag dels att marknadsföras genom projektet och dels får ni som företag möjlighet att ge någonting tillbaka till det samhället och/eller kommun som ni verkar i.

will be producing own prodjects from idea to end projects. This will include selection, narrative, consept, text production, space/venu, conections, contacts and finas. The projects will vary both in size, contents and utterance, what they do have in comment is that they will all bring up contemporary subjects and express it with contemporary art. It can be an art exhibition, a installation, a art work shop or a festival for example. This service is aiming to provide different art platforms for communites and sociatys. The reason for these art projects is to create platforms for contamporary art all around in our sociaty, so that art becomes a part of everyonce life. Since I´m curating my prodjects from start to finish in this branch of the company what will be offerd to comersal buissnesis is the oppotunity to suport one or more on going projects. What your company will receive in return will be advertacing during the prodjects duration and the possibility to give something to the community or sociaty that your compaany is part of.

Tawiah Art Curating&Consulting kommer att arbeta med en uthyrnings service  av konstverk. Ert företag kan genom denna tjänst hyra passande konstverk för era lokaler. Att pryda sina lokaler med konst ger inte bara ett bra intryck till era kunder utan är vetenskapligt bevisat att ge en ökad kreativitet och arbetsförmåga hos era anställda. Uthyrningsperioden anpassar vi för era önskemål men minimum är 4 veckor och maximum 12 veckor, efter 12 veckor kan dock hyreskontraktet förlängs under förutsättningar att verken fortfarande är tillgängliga. Jag samarbetar med ett stort antal samtidskonstnärer med en omfattande bredd på konstnärliga uttryck så jag är säker på att vi kommer att hitta konstverk som passar perfekt för era lokaler. Under ett första möte med er så får jag en djupare inblick i vad det är ni som företag vill kommunicera till era kunder och omgivning, utifrån detta tar jag fram förslag på olika konstnärer och konstverk som är passande för just er. I ett andra möte går vi igenom mina förslag och beslutar oss sedan för vilka konstnärer och verk ni vill hyra och hur länge ni vill att verken ska vara placerade i era lokaler, samt går igenom försäkringar och kontrakt som är aktuella för just de utvalda verken. Efter det så kommer jag att transportera verken till era lokaler och installera de hos er. Den här tjänsten är främst lämpad för kontorslokaler, hotell, restauranger, expeditioner osv, men tveka inte att kontakta mig om ni är intresserade av att hyra verk även om just ert företag inte ingår i någon av listade kategorier. Om ni känner extra mycket för ett verk så kommer möjligheten att köpa verket även att finnas efter uthyrningsperiodens slut.

will provide a rental service, were your company can rent artworks to decorate your space for a set period. I work with a wide range of artists so I am confident in finding something that is specifically suited for your space. During a first metting with you and your emploees I will get an understanding of what your company wants to comunicat to your costemers and surraundings. I will then choose some artist and artworks that will best meet your needs.  The next step will be to go thru the artworks I selected and then dicide on which onces that workes best in your space. I will then gather the artwok of your choose and instal them for you. This servis is sutible for most commarcial buisseneses and offices. It is up to you how long you wish to use this service but the minimum duration is three weeks. Whitin this service is also the possiblility to buy some of the art works after the rental period has run out.

Pilotprojekt

Den fjärde delen av Tawiah Art Curating&Consulting kommer att bestå av är pilotprojekt som riktar sig mot kommuner, landsting och statligt ägda verksamheter, så som skolor, sjukhus, HVB hem, ålderdomshem och LSS. Dessa projekt är ämnade för att hjälpa människor i olika situationer så som lärande, läkande och utveckling. Projektena kommer främst att bestå av konstprogram och work shops där deltagarna genom konsten får nya verktyg till att uttrycka sig och arbeta med peronliga processer genom konsten. Pilot projekten syftar till att stärka samhället genom att stärka indeviderna som deltar i projekten. Dessa projekt kommer inte att samarbeta med kommersiell verksamhet då projekten avser att utveckla stöd för individer inom landsting, kommunal och statlig verksamhet. Projekten kommer att verka för att bryta barriärer och förutfattade meningar som samhället skapar, samt att lärande och utvecklande. Jag anser att vi genom att arbeta med konst som ett verktyg inte bara kan lära oss nya uttryck och vidga vårt egna potensial, vi kan även läka och växa som människor.

The fourth service that Tawiah Art Curating&Consulting will provide is directed to country concil, municipalacys and goverment owned services for example schools, hospitals, residental care homes for youths, elderly and disable people. This service will mainy concist of producing art programs and work shops for learning and healing. It will concist of pilot projects that will aim to streanthen the community just as much as the individual who is participating in the diffrent art projects. These projects are not aiming to be commersal in any way but to bolster our sociaty and people within it. It will be projects that are aming to brake bounderies and built bridges between people, errase preconceptions. This projects that will aim to learn and expand your own capasety thru art. I belive that by working with art as a tool we can not only learn and expand our minds but we can also heal and grow as people.